Áno
Nie

Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

CONCRETE SK, s.ro.

Pribylinská 4

831 04 Bratislava

 

IČ: 45625697                                        

DIČ:2023079322                                        

IČ DPH:SK2023079322                                

 

 

 emronstav@gmail.com

 

Spoločnosť CONCRETE SK, s.r.o. podľa zákona § 14 ods. 1 zákona č.250/2007 Z. 

z o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva tento Reklamačný poriadok: 

 

       

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. I

 

Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu 

tovaru na ktorý bola poskytnutá záruka, ktorý bol zakúpený vo firme CONCRETE SK, s.r.o 

. . 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č.69000/B.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

ČL. II

Vymedzenie pojmov 

Na účely reklamačného poriadku sa rozumie 

Z.z 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č 372/1990Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisoch. 

c/ produktom výrobok, tovar ,alebo služba ktorý predávajúci oprávnený poskytovať v 

súlade so zápisom v Obchodnom registri, v živnostenskom liste (ďalej len „tovar“) 

d/ miestom uplatnenia reklamácie je firma CONCRETE SK, s.r.o., Leninova 1/116, 925 22 Veľké Úľany. 

e/ reklamačným protokolom dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo 

zodpovednosti za vadu tovaru. 

 

Čl. III

Zodpovednosť predávajúceho

(1) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar ,ktorý si zakúpil 

a/ má požadovanú kvalitu, rozmer a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim.(Zákon č. 

264/1999Z.z. O technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .) 

b/ je bez závad, 

c/ zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné

predpisy, 

d/ predal tovar za cenu uvedenú v cenníku, alebo na základe dohodnutej sumy. 

(2) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré 

a/ existovali pri jeho prevzatí 

b/ vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci, alebo vyplýva z doby 

uvedenej v tomto reklamačnom poriadku. 

(3) Pri predaji je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad zakúpení tovaru. 

 

 

Čl. IV

(1) predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré 

a/ nemožno pokladať za vady , na ktoré nevzťahuje záruka podľa čl 7, 

b/ vznikli po ukončení záručnej lehoty, alebo ktoré spotrebiteľ si uplatnil až po jej 

uplynutí, alebo vznikli prirodzením stárnutím tovaru/záruka 12 mesiacov/ 24 mesiacov/ 

(2) Predávajúci takisto nezodpovedá za vady tovaru, kde spotrebiteľ nevie dôveryhodne

preukázať zakúpenie tovaru od predávajúceho. 

 

 

Čl. V

Reklamácia tovaru

(1) Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare. 

(2) Vadu tovaru spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu . Po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar , najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru. 

spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ jeho závadu nevytkne, jeho právo zaniká. 

(3) Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po jednom mesiaci odo dňa prevzatia tovaru , spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty. Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej lehoty , jeho právo zaniká. 

(4) Na reklamáciu tovaru , ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej lehoty predávajúci 

neprihliada. 

(5) Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto ,kedy a kde vytkol vadu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia. 

 

 

Čl. VI

Záruka tovaru

  1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar betónové ploty záruku podľa obč. zákonníka 24 mesiacov pre fyzické osoby (FO).
  1. pre právnické osoby (PO) záruka platí 12 mesiacov.

(2) Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho. 

(3) Pri výmene tovaru za nový tovar začne plynúť nová záručná lehota odo dňa prevzatia nového 

tovaru od predávajúceho. 

(4) Záruka 24 mesiacov platí iba pri montáží nami odporúčanými firmami pre FO.

(5) Záruka 24 mesiacov platí iba pri preprave nami odporúčaným dopravcom pre FO.

(6) Záruka 12 mesiacov platí iba pri montáží nami odporúčanými firmami pre PO.

(7) Záruka 12 mesiacov platí iba pri preprave nami odporúčaným dopravcom pre PO.

 

 

Čl. VII

Vylúčenie záruky tovaru

(1) Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí 

a/ spôsobil spotrebiteľ, alebo iná osoba poškodeným tovaru, alebo neodbornou 

manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior. 

b/ vznikli nesprávnym spôsobom používania , nedovoleným používaním, alebo 

používaním na iné účely ako je tovar určený, 

c/ evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného 

tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie, alebo znečistenie nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada, 

d/ ak vznikla vada tovaru vlastnou dopravou a vykládkou zákazníka. 

d/ vznikli ako následok 

1. svojvoľných úprav, opráv vykonávaných ako v rámci reklamačného konania záručnou 

opravou podľa tohto reklamačného poriadku, 

2. iných neodborných zásahov 

3. nesprávnym skladovaním, neopatrnou, neodbornou manipuláciou. Všeobecná špecifikácia a metódy výroby oplotenia: 

 

Výnimkou je vzor štiepaný,pri ňom okrem vibrovanej metódy má zákazník možnosť požiadať aj o vibroliatu výrobnú metódu. 

V prípade ak zákazník pri vzore štiepanom písomne nepožiada o vibroliatu výrobnú metódu, tak sa mu automaticky zadáva vibrovaná výrobná metóda panelov. Farba betónu/ panelov je sivá/svetlejšia sivá takzvane mliečne sivá. Je svetlejšia ako pri jednostranných verziách pri metóde vibrovanej. 

  1. Za vady pri jednostrannej verzii ako aj obojstrannej verzii oplotenia sa nepovažujú: estetické vady, bublinky, trhliny, zasušené vlákno betónu na povrchu, ktoré sú spôsobené výrobnou metódou materiálu.
  2. Taktiež sa za vadu nepovažujú prípadné odreniny, odštiepenie oplotenia( panelov a stĺpov), táto vada sa dá dostatočne svojpomocne odstrániť cementovým mliekom. 
  3. V prípade vzniku cementových výčnelkov, takzvanej cementovej kaše, ktorá je spôsobená výrobnou metódou, sa dané výčnelky na paneloch alebo stĺpoch odstraňujú pri montáži prípadným zabrusovaním, čo sa nepovažuje za výrobnú vadu. 
  4. Hrúbka panelov je daná formou, ktorá je schválená EÚ a nedokážeme ju meniť ani tvarom ani hrúbkou niektoré formy majú 5 cm a niektoré 2,5 cm v danom vzore, hrúbka každého vzoru je špecifická a môže sa odlišovať na rôznych častiach daného panelu, príklad: okraj panelu môže mať inú hrúbku ako časť panelu kde sú drážky alebo konkrétny ozdobný vzor panelu a podobne. Hrúbka panelov nemá vplyv na ich kvalitu. 
  1. Panely a stĺpy majú svoju flexibilitu/ ohybnosť, pre ich dlhodobú trvácnosť, a lepšie osadenie, čo môže mať vplyv na ich príležitostnú nerovnosť čo sa nepovažuje za výrobnú vadu.

Všetky vzory sa výrábajú v bezfarebnom odtieni( v sivej-betónovej farbe), v prípade záujmu o farebnú verziu. Je možné oplotenie nafarbiť po montáži striekaním podľa, širokého vzorkovníka farieb za príplatok. 

  1. Jednostranné panely oplotenia z jednej strany majú zákazníkom zvolený vzor a z druhej strany sú nepohľadové, čiže bez vzoru, kde sa môžu nachádzať rôzne estetické vady, ktoré sa nepovažujú za výrobnú vadu. 

Na hore poukazované body, zákazník nemá nárok na výmenu, vrátenie oplotenia ani na akúkoľvek úľavu z ceny. 

 

 

Čl. VIII

Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru

(1) Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za reklamáciu v mieste uplatnenia 

reklamácie .Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov. 

(2) Spotrebiteľ pri reklamácii je povinný predložiť vadný tovar a doložiť doklady o zakúpení 

tovaru,/dodací list, faktúru. Ak spotrebiteľ nepredloží doklad podľa 

predchádzajúcej vety ,predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní 

spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. 

Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni. 

(3) Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2, predávajúci reklamačné konanie 

zastaví. 

 

Čl. IX

Pri uplatnení reklamácie je zodpovedná osoba povinná spísať reklamačný protokol 

o reklamácii, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu zostáva 

spotrebiteľovi .Predávajúci je povinný spracovávať údaje ochrane spotrebiteľa/zákon č 428/2002 

Z.z.o ochrane osobných údajov./ 

Čl. X

Ak tovar pri reklamácii treba odborne posúdiť, lehota ne jej vybavenie nemôže presiahnuť 

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním, alebo nespoluprácou. 

 

Čl. XI

(1) Spotrebiteľ má právo žiadať aby 

a)ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru 

1.predávajúci ju podľa možností odstráni bez zbytočného odkladu ,najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady, predávajúci vadný tovar vymenil , ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady na cenu 

tovaru a závažnosť vady, 

str.4b) a ak ide o neodstranitelnú vadu tovaru 

1. predávajúci vymenil tovar za bezzávadný, ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni 

riadnemu užívania tovaru 

2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru , ak ide o vadu, ktorá nebráni 

riadnemu užívania tovaru. 

 

Čl. XII

(1) Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho 

neprevezme v lehote , ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať účtovať skladné v sume 1 Eur/ 1 tona tovaru denne, lehota prebrania tovaru nesmie byť kratšia ako 10 dní. 

(2) Ak spotrebiteľ neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo 

tovar držať, užívať ho, alebo zaslať spotrebiteľovi na jeho náklady. 

 

 

Čl. XIII

Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo vadný tovar vymenil za tovar bezzávadný 

podľa tohto reklamačného poriadku , považuje sa reklamácia za vyriešenú. Vybavenie reklamácie za 

zaznamená do do reklamačného protokolu . Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá 

spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom. 

 

Čl. XIV

1) Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa : Zákon č. 

250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona SNR č.372/1990Zb. O priestupkoch v 

znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom. 

 

 

Čl. XV

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.06.2022. 

V Bratislave 01.06.2022 

 

 

 

Nájdete nás

CONCRETE SK, s.r.o.

Leninova 1/116
925 22 Veľké Úľany

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 07:00 – 15:00

Mimo pracovnej doby po telefonickom dohovore